Vývoz komunálneho odpadu pre rok 2024

Oznamujeme občanom, že spoločnosť AVE SK, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 22.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. 

Úhradu za komunálny odpad je potrebné vykonať bankovým prevodom na účet alebo využite novú stránku obce e-poplatok.

Číslo účtu: SK88 5600 0000 0018 1487 5003, variabilný symbol: 2024, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. Pri úhrade prevodom je potrebné doniesť na obecný úrad ( k prevzatiu nálepky na nádobu ) výpis platby.

V nevyhnutných prípadoch platba v hotovosti, alebo platobnou kartou na obecnom úrade. 

•poplatok na účet je možné uhrádzať od 1.1.2024. Nálepky na nádoby bude možné prebrať na obecnom úrade od 1. Februára 2024. 

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2024: poplatok sa uhrádza  od 1. Januára do 31. Marca 2024 prevodom. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti od 1.februára.2024.

OBJEM V LITROCH FREKVENCIA VÝŠKA POPLATKU
110/120 52 x (týždenný) 335 €
110/120 26 x (dvojtýždenný) 167,50 €
110/120 13 x (mesačný) 84 €
240 52 x (týždenný)   670 €
240 26 x (dvojtýždenný) 335 €
1100 26 x (dvojtýždenný) 1 535,5 €
5000 26 x (dvojtýždenný) 6 980 €

Znížený poplatok za komunálny odpad

OBJEM V LITROCH FREKVENCIA VÝŠKA POPLATKU
110/120 26 x (dvojtýždenný) 114 €
110/120 13 x (mesačný) 57 €

 

Obec zníži poplatok za komunálny odpad o 30% fyzickým osobám ak nežijú v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti a to:

a) Fyzickým osobám starším ako 65 rokov

b) Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

c) Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

d) Fyzickým osobám prevažne, alebo úplne bezvládnym.

!!!Vyššie uvedené platí ak títo žiadatelia majú objednaný odvoz nádoby 120 l a zároveň v intervale 26 a 13 odvozov ročne.

Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku v lehote do 28. februára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká a zníženie sa uplatní v nasledujúcom zdaňovacom období. Poplatník je povinný predložiť obci hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku (napr. čestné prehlásenie, že žiadateľ je osoba staršia ako 65 rokov a nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania, alebo zo závislej činnosti, preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS, rozhodnutie Sociálnej poisťovne