Vývoz komunálneho odpadu pre rok 2023

Oznamujeme občanom, že spoločnosť AVE SK, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 22.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 02/ 52 62 38 42, alebo e-mailom na zahorova@obeczalesie.sk

POZOR ZMENA pre dvojtýždenný vývoz – vývoz bude realizovaný každý párny týždeň!!!

Pre poplatníkov, ktorí za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2023 uhradili poplatok za dvojtýždňový cyklus platí vývoz KO v každom párnom týždni príslušného roka.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023: poplatok sa uhrádza  od 1. Februára  do 31. Marca 2023.

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
120 52 x (týždenný)          238€
120 26 x (dvojtýždenný) 119€
240 52 x (týždenný)          643€
240 26 x (dvojtýždenný) 321,50€
1100 52 x (týždenný)          2951€
1100 26 x (dvojtýždenný) 1475,50€

Obec zníži poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 30 %  

Fyzickým osobám ak nežijú v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti a jedná sa o: 

•   seniora nad 65 rokov 

•   držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

•   držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám 

 

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
120 26 x (dvojtýždenný)          83 €

Žiadosť o úľavu 30 percent_ KO
Čestné prehlásenie úľava seniori

Dodatok číslo 7/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku č.4/2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady